Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Predávajúcim je spoločnosť  Kurcin Karol - Roháčan ,adresa: Radová 389, Zuberec 02732, Slovenská Republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Námestovo Číslo živnostenského registra: 510-847 , IČO: 10849033, DIČ DPH: SK 1020462960 tel. +421905563089, email:kurcinkarol@bsk.sk ,(ďalej len predávajúci).


1.2 platím je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá umožní udržiavať dôverný kontakt predávajúceho s úmyslom kúpiť tovar, ktorý ponúka.
1.3 platím je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude aktívna kontaktovať predávajúceho s požiadavkou, aby jej zákazník zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpiť tovar.
1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdenia objednávky predávam súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupovať nasledovnú:
a) prostredníctvom nákupného košíka na webstránkach predávajúceho,
2.2 Odoslaním objednávok sa kupovať zaisťuje zabezpečiť objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanie objednávky dodať 24 hodín emailom a zároveň oznámiť kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2. 4 rovnaký druh sa zaväzuje dodať správne a množstvo tovaru v dohodnutej cene objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany záujemcu možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. môžete objednať v Zákazníckej sekcii na webstránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky umožniť kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, poslať peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 tovar má právo objednať v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vrátim vyhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúknem náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým súhlasím. má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže spojiť s predajom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu podľa toho, aký spôsob doručenia si vyberiete. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zaznamenané v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kúpiť dobierku alebo prevod na predávajúceho na základe proformy (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystavíte proformu (zálohovú) faktúru, ktorú pošlete spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môžem uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c)platobným systémom Pay Pal,

d) dobierkou pri prebratí tovaru,

e) hotovosťou pri osobnom odbere


4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posielať kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim, ktorý môže vyžadovať. O dodacej lehote a termíne dodania bude potrebná požadovaná zákazník pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupu nevyhovuje oznámená predĺžená lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s bodom 2.5 Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6. zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujete z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,

b) Slovenskou poštou,

c) osobným odberom


6.2 Miesto objednávky je stanovené na základe objednávky. Za splnenie dodávky považujeme doručenie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. je povinný pri preberaní tovaru dodať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá kupu faktúry (daňový doklad), zoznam údajov. dodávam spolu s tovarom návod taktiež na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá až po jeho prevzatie tovaru. Tovar považuje za prevzatý tovar od doby, kedy tento písomne potvrdíte prevzatie tovaru.

6. 6. ľahkej preprave za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupu zavineného prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. prípady riešim vhodné dodanie nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, poštovné a balné platí ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 je v súlade so zákonom oprávnenou slobodou odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujem tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa vráti vrátiť tovar podľa bodu 7.1 Obchodných podmienok, je povinný:
a) oznámiť predávajúcemu túto žiadosť o odstúpenie od vybavenej objednávky, zadať číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar späť na adresu predávajúceho - tovar odporúča odporúčané doporučene, poistené a použité balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodného obalu a samotného tovaru (predávajúci neručia za prípadnú vrstvu alebo poškodenie tovaru počas prepravy) ,
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vrátenia tovaru je povinný povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenia vybavenia objednávky celú cenu zaplatenú za tovar okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok nebude možné akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

8.6 RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽOM

8.6.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Obchodného zákonníka.

8.6.2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim www.robu.sk je Slovenská obchodná inšpekcia P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.6.3. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.robu.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri prezeraní www.robu.sk, pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.robu.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2Prezeraním stránky www.robu.sk , odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.robu.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail obuv@rohacan.eu Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovania osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.5 www.robu.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR  .

10. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Dolný Kubín a Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, PO BOX B-89, 011 79 Žilina 1

 10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Zuberci dňa 01.11.2022